Thursday, January 26, 2012

Sidq, Amanah, Istiqomah (kel. 4)

Sidiq
Sidq (Ash-Shidq)= Jujur/Benar
Lawannya = bohong (Al-Kazib)

Bentuk Sidiq
-Benar Perkataan (Sidq Al- Hadits)
  Tanda-tanda orang Munafik ada tiga
  - Apabila berkata dia berdusta
  - Apabila berjanji dia mengngkari

  - Apabila dipercaya di khianat
-Benar Pergaulan (Sidq Al- Mu'amalah)
-Benar Kemauan ( Sidq Al-Azam)
-Benar Janji (Sidq Al- Wa'ad)
-Benar Kenyataan (Sidq Al-Hal)

Bentuk kebohongan
1. Khianat= Sejelek-jeleknya sifat bohong
2. Mungkar Janji= Sifat yang bisa mencabut kasih sayang dan menimbulkan kemudharatan
3. Kesaksian palsu= Sifat yang menimbulkan kemudharatan besar bagi masyarakat
4. Fitnah
5. Gunjing

Amanah
Amanah= Dapat dipercaya
Penertian sempit = memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula
Pengertian luas = menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dll.
Bentuk Amanah
-Memelihara titipan & mengembalikannya seperti semula
-Menjaga rahasia
-Tidak menyalahgunakan Jabatan
-Menunaikkan kewajiban dengan baik
-Memelihara semua nikmat yang diberikan Allah swt.


Khianat
lawan dari Amanah. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah swt.


Istiqomah
Istiqomah= Teguh pendirian/Konsekuen
Menurut Syara'= Sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.
Iman yang sempurna
- Hati
- Lisan
- Amal

Buah dari Istiqomah
- Dijauhkan Allah dari dari rasa takut dan sedih yang negatif
- Mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya

No comments:

Post a Comment